ANATOLY OSMOLOVSKI
Nathalie Sarraute’s Golden Fruit